Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1721 erotyków.

Błagam

Widzę od­bi­cie Two­jej smut­nej twarzy,
po­woli odpływające w fa­lach nies­po­koj­ne­go jeziora.
Tracę Cię...
Czym so­bie zasłużyłem, Boże?

Jes­teś dla mnie wszystkim.
Niewy­nag­rodzo­nym snem.
Nieosiągal­nym celem,
Niereal­nym do zdobycia.

Wszys­tkie nasze wspólne chwi­le zostały
Zam­knięte w szka­tułce i scho­wane na dnie naszych serc.

Ludzie mówią:
"Jeśli ko­goś kochasz, daj mu odejść"
Mądre słowa,
Jed­nak ja Cię kocham.
Nie odchodź!
Błagam! 

erotyk • dzisiaj, 00:17

Zielony kasztan

Pod kasztanem
Sie­działa dziewczyna
Z ser­cem
Krwa­wiącym jak rana
Cze­kała na miłość
Lecz w duszy
Odmęty i fa­la wezbrała
Któż przyj­dzie z ban­dażem w swej dłoni
Nie zlęknie się krwi ani wody
A Ona wte­dy poczuje,
Że miłość nie tyl­ko boli… 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 25 sierpnia 2016, 20:12

* * *

Two­ja czułość jak ja w środ­ku, zgasła
Jeśli zechce wrócić, cze­kając nie zas­ne

Dźwięki strun, głosu drżenia
Mrzon­ki
Tyl­ko cisza

Har­mo­nizu­je od­dech i serce
Zwal­niam myśli
A wszys­tkie są Tobą 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 22 sierpnia 2016, 20:26

Siódme poty

Windą po­jecha­li na siódme piętro
gdzie roz­kosz cze­kała na łożu
wsunął klucz do właści­wych drzwi
w tym mo­men­cie jed­na z cyfr odpadła
z brud­nej ok­leiny
us­koczył zwin­nie i por­wał ukochaną w objęcia
jej tłus­te lo­ki opadły na [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2016, 15:05

Potok zmysłów

Z hu­raga­nem ra­mion
To­pione gorące prag­nienia
Zderzają się jak tornado
Po­rywają na siebie
Na­miętność fal
W sza­leństwie ciał
Kar­mią się swoją dzikością
Roz­bi­te brze­gi
Ciepłe oddechy
Zag­ry­zane czułością
Upo­jeni swoim nektarem
W la­winie pocałunków
Oliw­ko­wy ma­saż ciała
Pod­niecające zmysły
Zaklęte szepty
Niep­rzer­walnie w sobie
Od­kry­wane miej­sca nieodkryte
Po­tokiem zmysłów
Ukołysa­na blis­kość
Ciche westchnienia
Czas nie ma znaczenia…

The­bes­tka­siaa 20.08.2016

Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 20 sierpnia 2016, 00:32

Wędrówka

Za­my­kam oczy, jes­tem obok,
pod­much wes­tchnień przy gra­nicy,
krawędzi palców, gład­kich stóp,
jes­tem tu.

Osuszo­ny­mi war­ga­mi szu­kam,
źródła od­ległych ust,
odkładam od­dechy między chwi­la­mi błądzące
wśród czułych po­całunków się pnące,

przez drżącą słod­kość ud,
miękkości pełnię, pod li­nią żeber,
zaś nad nią wzniesień cud,
zos­taję tu

przy skro­niach czując,
w jędrności zam­knięte, bijące miej­sce,
w którym zni­ka opuszków chłód,

jeszcze kil­ka kroków,
sta­wianych bezśpie­sznie,
wędrówki bez słów,
w drodze,

ust, stęsknionych ust. 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 17 sierpnia 2016, 21:40

Najpiękniesze słowo w moim życiu to twoje imię!

Przy To­bie naj­piękniej­sze slo­wa tracą na war­tości!
A żad­ne słowo nie wy­razi ty­le szczerości,
Co jed­no spoj­rze­nie kto­re mi ofiarujesz,
Czy ty tez po­woli cos czujesz?
Nie znałem oso­by co była tak wspaniała...
Nie znałem osoby [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2016, 00:13

Przytul sie raz...

Przy­tul sie tyl­ko raz, tak moc­no jak tęskniłaś!
I po­wiedz mi do ucha, ze na zaw­sze wróciłaś! 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 17 sierpnia 2016, 00:09

Niechciana miłość

Skar­bie naj­droższy! Dlacze­go mnie zos­ta­wiłaś?
Wróć do mnie szyb­ko, bo coś mi zrobiłaś.
Rysę na moim ser­duszku co ro­bi ra­ny,
Wróć szyb­ko bo jes­tem zakochany! 

erotyk • 16 sierpnia 2016, 23:57

* * *

Mo­je palce
Wędrujące wciąż
Tu
I tam
Do­tykam Cię
Błądząc i przy­pad­ko­wo do­tykając duszy
Tak delikatnej
Jak to ciało
Pożądasz co­raz bardziej
Chcesz co­raz mocniej
Prag­niesz więcej
Wi­jesz się jak na nar­ko­tycznym haju
Do­tykam Cię mocniej
I głębiej
Gdy Ty po­woli,lecz stanowczo
Ulatujesz
I za­pomi­nasz o świecie
Zat­ra­casz się w dotyku
I nie chcesz już odchodzić
Lecz czas wy­bija i wsiadasz w pociąg
Po­zos­ta­wiasz pus­te ra­miona
I swój po­całunek na ustach
Tak chcę Cię tu 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 6 sierpnia 2016, 21:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 12:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 12:05sprajtka sko­men­to­wał tek­st proste drze­wo szyb­ciej sta­je [...]

dzisiaj, 11:25yestem sko­men­to­wał tek­st W ob­liczu kwiatów zaw­sze czu­je [...]

dzisiaj, 11:24yestem sko­men­to­wał tek­st Moja miłość jest jak [...]

dzisiaj, 11:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]

dzisiaj, 11:13yestem sko­men­to­wał tek­st Wystarczy obłudę naz­wać miłością [...]

dzisiaj, 11:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wyśmianie - naj­bar­dziej wy­rafi­nowa­na [...]

dzisiaj, 11:01yestem sko­men­to­wał tek­st Człowieki to zwierzęta stad­ne. [...]