Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1843 erotyki.

Powiedz

Po­wiedz, ja­kie to uczu­cie
Być ze mną
Mus­kać mo­je czoło swoimi us­ta­mi,
Myśląc o niej.
Pieścić mo­je ciało co noc,
A następnie iść do niej.

Przyz­naj się, jak się wte­dy męsko czułeś
Kiedy oszu­kiwałeś sa­mego siebie
Oszu­kując mnie.
Wma­wiałeś mi szcze­re intencje
A je­dyne, co szu­kałeś to aten­cja.

Po­wiedz mi,
Proszę,
Że było warto
Złamać mnie i stra­cić siebie.
Stąpam po ziemi twar­do,
Choć przyz­nam
Me myśli da­leko, daleko. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2019, 04:51

Cóż to by było

Twój do­tyk wciąż w mej pa­mięci,
Niczym uko­jenie dla ran podświado­mości.
Choć te­go nieświado­mi,
Jak niewi­domi po omacku
Szu­kamy siebie nawza­jem.

Cóż by to było,
Gdy­by za­miast wspo­minać i marzyć
Za­ryzy­kowa­libyśmy, aby się skazić
Miłością, oczy­wiście
Czym, że in­nym?
Grzecha­mi, wrogością?

Nie ufam Twoim błękit­nym oczom
I Two­je wymówki wstrętne..
Trud­ne słowa przed na­mi.
Żeg­nać się nie pot­ra­fimy,
To cho­ciaż spot­ka­my się nocą. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2019, 04:34

dreszcze

roz­poznam cię wszędzie
nawet
gdy zdej­miesz

okulary 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2019, 22:19

***

cza­sem lu­bię
marzyć
i wiem
w równo­ległej
rzeczy­wis­tości
na dru­gim krańcu
Wszechświata
zdarzył się
cud
miłości

gdzieś tam
jes­teśmy
ra­zem
Ty i ja
wszys­tko
ta­kie proste
jak­byśmy
oddychali
spro­wadza­my
na ziemię
dusze naszych
dzieci
odkrywając
tajemnicę
szczęścia

...

otwieram
oczy
i idę
dalej 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2019, 13:32

grzeszny

próbo­wałam so­bie przy­pom­nieć two­je imię
i to jak na mnie pat­rzyłeś tam­tej no­cy
two­je pal­ce tak niez­darnie błądziły
po moich piep­rzy­kach

naz­wałeś je drogą mleczną
liczyłeś gwiazdy

nie byłeś grzecznym chłopcem
gdy mo­je ko­ron­ko­we maj­tki trzy­małeś w zębach
w do­mu cze­kała na ciebie żona i dwójka dzieci 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 15 czerwca 2019, 16:06

D(r)eszcze

Uwiel­biam spływać po to­bie cała
krop­la po krop­li sączyć się do ust
prze­nikać deszczem między pal­ca­mi
za­tapiać się w oceanie błękitu

ożywam na no­wo w twoich
ra­mionach na szyi oplatam
siebie wni­kam jak kos­tka lodu
w każdy za­kama­rek ciała

mok­niemy na po­duszkach dłoni
łak­niemy se­kund jak spragnieni
wędrow­cy na pus­ty­ni poszukujemy
zielo­nej oazy nasze­go szczęścia
Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 12 czerwca 2019, 17:13

PSY

Do­padł Two­jej cza­ry goryczy
I chłepce
Szczeniak
Jak sta­ry wyjadacz

A ja ob­li­zuję szyjki
Flaszek
Po barach
Po Twoich wargach

Nie byłem dla Ciebie
Wystarczająco
Dobry
Suko

Zarżnę
Cię
Rozkawałkuję
I zjem 

erotyk • 11 czerwca 2019, 22:57

KOŚCI

Kocham Cię
Psychopatycznie
Ek­ran dotykowy
Pe­ni­sem wodzę wzdłuż Two­jej kości policzkowej

Kocham Cię
Psychopatycznie
Chciałem na­wet sprzątnąć rodziców
Żebyś mogła mieć ten swój święty spokój, hi­gienę oso­bistą oraz komfort

Kocham Cię
Psychopatycznie
Jak pies zag­rze­bu­je w ziemi kości
Tak ja roz­ko­puję w pościeli Two­je włosy
Które zos­tały zrzucone

Kocham Cię
Psychopatycznie
i Psycho­pa­tycznie
Cię znienawidzę 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 9 czerwca 2019, 22:55

LALA

Lu­bię się Tobą bawić
Bo jes­teś zepsuta
Cała w ot­wartych ranach
Cała w oczach
Do środka
Nie masz przed na­mi tajemnic 

erotyk • 9 czerwca 2019, 16:23

SKOWYT

Do nogi
Do ra­ny przyłóż
Słyszysz
Suko
Czy położyłaś już uszy po sobie
Spać 

erotyk • 8 czerwca 2019, 23:43
Aktywność

dzisiaj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

dzisiaj, 15:52Sierjoża sko­men­to­wał tek­st O! To nie to!

dzisiaj, 15:35Cropka sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:23Neyk sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:20Niusza sko­men­to­wał tek­st Zawsze można doszu­kać się [...]

dzisiaj, 15:11Cropka sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:05Cropka sko­men­to­wał tek­st Znalezienie szczęścia jest ważniej­sze [...]

dzisiaj, 14:55Neyk do­dał no­wy tek­st Mieć wy­jaba­ne oz­nacza, że [...]

dzisiaj, 14:49Neyk sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]