Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1718 erotyków.

Maska

Po­noć życie bo­li, gdy ma­my wiel­kie ser­ce. Wys­tar­czy dusza ar­tysty i będziemy przy­byci każdym hej­tem. Mnie nau­czo­no żeby grać, dla nie których cho­wać auten­tyczności blask. Choć wy­daje się za kla­wiatu­ry być bar­dziej od­porna, twarzą twarz już nie tak. 

erotyk • wczoraj, 09:48

* * *

Pew­nie Ci dob­rze jest, na tej leśnej polanie,
gdzie resztki ba­biego la­ta wplątują się we włosy.
Pew­nie nie sie­dzisz tam sa­ma, wpat­rując się w biały puch chmur,
czer­piąc os­tatnie pro­myki let­niego słońca.
Pew­nie już nie pa­miętasz tej wios­ny,
co ziele­nią roz­budziła w nas naj­skryt­sze pragnienia.
Pew­nie już zapomniałaś… 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 25 września 2016, 21:32

* na ustach

namiętnie
- wgryzam,
czer­woną szminkę z ust
lep­kie ciało - cyk,
smak pustyni
me­tafo­ra ginu
w świet­le
ćma barowa
wiem,
że mnie pod­glądasz -  zostań

* py­tanie pozostaw 

erotyk
zebrał 15 fiszek • 24 września 2016, 23:28

Dreszcz

Może mu­zyka, a może smak
Uwal­nia pa­mięć tak
Pa­mięć emoc­ji
Czu­cia bliskości
Bez słów, bez miej­sca, żad­nych ob­razów,
Ciało przy­pom­ni so­bie od razu
Jak dru­gie ciało je obejmuje
I będąc w nim je moc­no całuje
I w oczach lek­ka mgła się pojawia
I nagłą zmianę wszys­tkiego sprawia
I ciało cho­ciaż ciągle ubrane
Chce się znów spot­kać z huraganem 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2016, 21:06

Miłość o smaku malinowym

Spójrz ! Czy te oczy prawdę mówią?
Gdy miłością op­la­tają Ciebie.
W sidłach trzy­mam i nie puszczam.
Szczęścia co mi do rąk wpadło.
Gdy mówię że mam wszys­tko
złapałam Twój uśmiech.
Gdy kładę się spać czu­je
Twój za­pach
nieświado­mym odruchem
ro­bię miej­sce dla Two­jej osoby. 

erotyk • 19 września 2016, 19:31

O miłości

Miłość cier­pli­wa jest
Więc to jed­na wiel­ka rzecz
Tyl­ko każdy z nas mu­si te­go chcieć
Bo miłość jest jak czte­rolis­tna koniczyna
Jak Igła w sto­gu siana - Praw­dzi­wa występu­je rzadko

(PS: proszę mnie źle nie oce­niać - do­piero zaczy­nam swoją przy­godę te­go ty­pu wier­sza­mi, myśla­mi. Przyjmę każdą kry­tykę - Poz­dra­wiam wszys­tkich czy­tel­ników ) 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 16 września 2016, 11:57

*Jedna gwiazda może wszystko zmienić*

Wszys­tko jak zaw­sze, zaczy­na się niewinnie
Jed­na noc, jed­na gwiaz­da i życze­nie niewinne
Daw­no te­mu, za­nim los spełnił to marzenie
W tą jedną noc, po­myślał ciche, ale swo­je życzenie.
Może tak na prawdę życze­nia się nie [...] — czytaj całość

erotyk • 16 września 2016, 11:19

* * *

na śniadanie
kształtem roz­kro­jonej bułki
przyk­le­jają miodem poz­ry­wane skórki

prze­mycając miód z ust do ust

cen­ty­metr po centymetrze
us­ta­mi od­mie­rza­nej woli
roz­grze­wany chłód

bar­dzo ro­man­tycznie podzielo­no
dzień z nocą na połowę

w ciągu nocy
pow­ra­cam ze stóp po miód

a w dzień z rękę
za­bieram na każdy szczyt 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 2 września 2016, 19:33

Przeznaczenie wyrzuciło nas na brzeg

Spoglądam w Two­je oczy, szu­kając przys­ta­ni, swo­jego miej­sca w Twoim świecie.
Nie wiem czy is­tnieje, więc spoglądam jeszcze głębiej.
Coś się zmieniło od os­tatniego ra­zu, te­raz to dostrzegłem.
Ja już wiem, ty już pew­nie też...
Przez­nacze­nie wyrzu­ciło nas na brzeg bez­ludnej wyspy.
Chodź zo­baczy­my co nas tam czeka... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 2 września 2016, 17:08

algebra uczuć

lu­bię kiedy przed zmierzchem
otu­lasz mnie spoj­rzeń grafitem
gładzisz mi włosy uśmiechem
z twarzy zdej­mu­jesz maski

zsu­wając wzro­kiem koszulę
ot­wierasz ra­mion skorupę

a później
na roz­grza­nej ziemi
leżymy na no­wo stworzeni
i z zam­knięty­mi oczami
liczy­my już tyl­ko tej nocy
na spa­dające gwiazdy 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 2 września 2016, 12:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 00:08wdech sko­men­to­wał tek­st Czas na upławy

dzisiaj, 00:05wdech sko­men­to­wał tek­st szelest

wczoraj, 23:47granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Jasne sy­tuac­je = Jas­ne [...]

wczoraj, 23:40veraikon sko­men­to­wał tek­st Gdzie jes­teś Le­ciut­ki obłoczku Złocis­ty loczku Gdzie [...]

wczoraj, 23:39LiaMort sko­men­to­wał tek­st To, co mnie nie [...]

wczoraj, 23:37skorek sko­men­to­wał tek­st Gdzie jes­teś Le­ciut­ki obłoczku Złocis­ty loczku Gdzie [...]

wczoraj, 23:33veraikon sko­men­to­wał tek­st Współcześnie wiele rzeczy ro­bi [...]

wczoraj, 23:30MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro by­liśmy w sta­nie [...]

wczoraj, 23:29veraikon sko­men­to­wał tek­st Skoro by­liśmy w sta­nie [...]

wczoraj, 23:17scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze