Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1724 erotyki.

...

i mo­ja ro­la
z od­da­niem odgrywana
w kol­czy­kach, klip­sach na sut­ki, fartuszku
gdy pod­nieco­na służeniem Ci
od­daję się cała Tobie 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 15:25

* cyt

niewi­doczni od­czu­wal­ni
na­miętnie schowani
zmie­sza­ni związani

*w roz­ciętej skórce po­marańczy  

erotyk
zebrał 9 fiszek • 25 października 2016, 01:17

...

po­woli, więc jest
roz­le­wa stop­niowo ciepło, nuży się
os­tatni głębo­ki wdech, długi
wy­ciągnięty niena­tural­nie w czasie
przyz­wo­leniem jest, wy­powie­dzią, wyznaniem
jes­tem, nie muszę mówić
ty prze­cież wiesz

i lgnę naprężoną szyją
w twoją, tak ciepłą
mam cię w krwioobiegu, nieposłusznym
szumisz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 19 października 2016, 21:29

Ulotność

Pożółkły liść je­sien­ny upadł,
usechł.
Niczym ja nocą,
otu­lo­na cieniem twoich dłoni,
wy­myślo­nym dreszczem.
Sprag­niona doznań,
które przeżywaliśmy,
w każdą
zimną,
na­miętną jesień. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 12 października 2016, 19:56

Oderwani

Otu­lam twoją twarz dłońmi,
de­likat­nie się przybliżam.
Czuję twój ciepły oddech
- za­mykam oczy.

Nie wie­działam, że 
mo­tyle tak moc­no machają skrzydłami.
Poczułam to dziś silniej.
Cze­mu zab­rakło tlenu?
Co stało się z in­ny­mi wokoło?
Zos­ta­liśmy sami.

Ziemia nies­po­koj­nie zadrżła,
wiruje.
Nie chcę [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 10 października 2016, 18:13

Sens

Pieścił jej ręce, cza­sami sto­py, ty­le w tym ciep­la i od­da­nia. Cóż kiedy nie można zat­rzeć przeszłości, nie można. Ty­le cza­su, po­wiet­rza na­leciało, na­padało, po­sypa­lo się, kurz, pióra, bzdu­ry ni­jakie, mało ważne [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 7 października 2016, 23:20

Maska

Po­noć życie bo­li, gdy ma­my wiel­kie ser­ce. Wys­tar­czy dusza ar­tysty i będziemy przy­byci każdym hej­tem. Mnie nau­czo­no żeby grać, dla nie których cho­wać auten­tyczności blask. Choć wy­daje się za kla­wiatu­ry być bar­dziej od­porna, twarzą twarz już nie tak. 

erotyk • 28 września 2016, 09:48

* * *

Pew­nie Ci dob­rze jest, na tej leśnej polanie,
gdzie resztki ba­biego la­ta wplątują się we włosy.
Pew­nie nie sie­dzisz tam sa­ma, wpat­rując się w biały puch chmur,
czer­piąc os­tatnie pro­myki let­niego słońca.
Pew­nie już nie pa­miętasz tej wios­ny,
co ziele­nią roz­budziła w nas naj­skryt­sze pragnienia.
Pew­nie już zapomniałaś… 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 25 września 2016, 21:32

* na ustach

namiętnie
- wgryzam,
czer­woną szminkę z ust
lep­kie ciało - cyk,
smak pustyni
me­tafo­ra ginu
w świet­le
ćma barowa
wiem,
że mnie pod­glądasz -  zostań

* py­tanie pozostaw 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 24 września 2016, 23:28

Dreszcz

Może mu­zyka, a może smak
Uwal­nia pa­mięć tak
Pa­mięć emoc­ji
Czu­cia bliskości
Bez słów, bez miej­sca, żad­nych ob­razów,
Ciało przy­pom­ni so­bie od razu
Jak dru­gie ciało je obejmuje
I będąc w nim je moc­no całuje
I w oczach lek­ka mgła się pojawia
I nagłą zmianę wszys­tkiego sprawia
I ciało cho­ciaż ciągle ubrane
Chce się znów spot­kać z huraganem 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2016, 21:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 00:21Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Kochać jest pros­to, trud­niej [...]

dzisiaj, 00:02HeLkon sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek po­winien być [...]

wczoraj, 23:58Badylek sko­men­to­wał tek­st 27.10.2016r.  

wczoraj, 23:48Kenzo sko­men­to­wał tek­st Z mężczyzną trze­ba [...]

wczoraj, 23:44Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Ona i on Spoj­rze­nie zwykłych [...]

wczoraj, 23:41Kenzo sko­men­to­wał tek­st Ona i on Spoj­rze­nie zwykłych [...]

wczoraj, 23:39krysta sko­men­to­wał tek­st Zacznij żyć, skończ egzys­to­wać

wczoraj, 23:37krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek po­winien być [...]

wczoraj, 23:25Kenzo sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, który pro­muje siebie [...]

wczoraj, 23:23PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Ło mat­ko! Sa­ma nie [...]