Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1344 erotyki.

trójkaty prostopadłe zza pazura

Trud­no jest uwie­rzyć we włas­ne szczęście bo
każde nie­szczęście chodzi zaw­sze w parze
a od kiedy to den­tystę po jad wi ni od
kłoni­cy zat­rudniają w dys­try­buc­ji
od mar­ga­ryn, ro­zumiem
że od patronatu
wiadomego

Dla Ada­ma od Ewy wo­bec po­wyższe­go
wy­bory we wsi aniołów fałszem stoją
a ha­bity ma­nipu­lują zasobami
ludzki­mi na­wet w mieście
pros­to­padłych ulic
obiecanej
ziemiz se­rii bier­ny widz
ar­chi­tek­tu­ry
wnętrza 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 07:54

JAK TO JEST?

Po­wiedz mi, jak to jest
gdy dziec­kiem będąc
ta­tuś ohyd­ne­go ku­tasa Ci w gębę wpycha...

Po­wiedz jak to jest
kiedy gwałcąc Cię ohydnie
i bez wyrzutów sumienia
na twą twarz prycha.. wzdycha ...

Po­wiedz jak to jest
gdy mat­ka twoja [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 06:59

nova

Ja

po­między te­goż dramatu

używa­nych gestów
na niby
w teat­rze przeinaczeń

z życia teraźniejszości

opływam nadzieją powszechnego
skazania
wędrówką duszy
za horyzont
niepo­ro­zu­mień wklejonych
w przed­rośl niewidzialnego
pół-bytu
ma­te­riału ska­zy mizernej

dla niewy­god­nych pod-dźwignięć

fanatyzmu
zaf­ra­so­wa­ne­go ideą
czys­tości utalitarnej
kon­tro­li umysłu nad duszą
jed­nej litery
która nie pot­ra­fi się oprzeć


TER­RA 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2015, 19:14

***

w
ob­dartych oczach i
mok­rym no­sie od płaczli­wych spraw
na­dużywać ciebie
w hi­gienicznym porządku rżnąć
od rąk do stóp pełzać
między szóstym przykazaniem
a dziewiątą je­go poprawką
czy ja kocham
kocham ja czy?
może ty... 

erotyk • 14 kwietnia 2015, 00:05

Zostań

My ra­zem
sparowani
do siebie spon­ta­nicznie
dodani
cieles­ności chciwej
poddani
od rzeczy­wis­tości
zabrani
uniesieniu miłos­ne­mu
podani
w in­ności swej
pokonani
ze sobą w przytuleniu
pojednani
z roz­koszą ciał
zjednani
Iza-Bella 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 kwietnia 2015, 01:10

* * *

Utul mnie do snu.
Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze.
Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu.
Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję.
Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem.
Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. 

erotyk • 12 kwietnia 2015, 23:05

* * *

Nic tak ze­bow nie wy­biela jak mi­neta co nie­dziela xd 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 12 kwietnia 2015, 22:35

Z Tobą chcę...

Z Tobą chcę oglądać świat
z Tobą widzieć
je­go ty­siące barw.
W Twoich ramionach
ra­no budzić się,
a wie­czo­rem przy Tobie
za­sypiać lek­kim snem.
Z Tobą chcę dzielić
codzien­ności trud
chwi­le dob­re i złe,
ra­dości i smut­ki swe,
bo Ty, gdy
jest dobrze
ra­zem ze [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 12 kwietnia 2015, 20:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama